<kbd id='4c5858d972'></kbd><address id='4c5858d972'><style id='4c5858d972'></style></address><button id='4c5858d972'></button>

     ?

     Slo-Tech novice

     V dana?nji nadgradnji Oken tudi popravek kritiène varnostne luknje

     vir: Pixabay

     Krebs On Security - Microsoft bo danes, v okviru redne januarske torkove nadgradnje, zakrpal ?e posebej veliko varnostno vrzel. Uporabnike obenem pozivajo, da popravke namestijo kar se da hitro, saj je prièakovati, da bo luknja zlorabljena takoj, ko bodo objavljene podrobnosti o njej. Gre za kritièno napako v datoteki crypt32.dll, ta upravlja kljuène ?ifrirne funkcije v modulu CryptoAPI, ki ga razvijalci uporabljajo za zavarovanje okenskih aplikacij s pomoèjo ?ifriranja. Ena njegovih kljuènih funkcij je prav ?ifriranje in de?ifriranje podatkov s pomoèjo digitalnih certifikatov. Ker modul izhaja ?e iz èasov Windows NT 4.0, torej izpred dveh desetletij, so najverjetneje ogro?ene prav vse razlièice Oken.

     Varnostna napaka bi tako lahko ogrozila ustrezno avtentikacijo na Windows PC raèunalnikih in stre?nikih, zlasti podatke, ki jih obdelujeta Microsoftova brskalnika. Prav tako bi napadalcem omogoèila poneverbo digitalnih certifikatov za posamezne programe, zaradi èesar bi lahko na sisteme povsem legitimno namestili poljubno zlonamerno kodo.

     Bolj zanimivo je, da je napako odkrila ameri?ka varnostna agencija NSA, njena direktorica za informacijsko varnost Anne Neuberger pa je o tem dala tudi izjavo za javnost, v kateri je potrdila, da gre za prvi primer, ko se mora Microsoft zahvaliti NSA za obvestilo o varnostni luknji. Povedala je ?e, da so njihovi preiskovalci vrzel odkrili pri lastnem delu in da po podatkih, ki jih imajo od Microsofta doslej ?e ni bila zlorabljena. Prav zato so nekatere pomembnej?e Microsoftove stranke, med njimi ameri?ka vojska, nadgradnjo ?e prejeli v preteklih dneh, pri tem pa so morali podpisati dogovor o nerazkrivanju podrobnosti vse do danes, ko so podatki o hro?èu pri?li v javnost.

     Seveda se brez vsake zlobe poraja vpra?anje, koliko èasa je NSA varnostno luknjo s pridom uporabljala, preden jo je naznanila Microsoftu? Redmondski velikan in ameri?ka vlada - zlasti del, ki se nana?a na vojsko in obve?èevalno dejavnost - zadnje mesece tesno sodelujeta, saj je prav Microsoft lani oktobra zmagal na razpisu za IT posel desetletja, projekt JEDI. A ta ?e ni trdno v njihovih rokah, zdi se, da bo Amazon napravil vse, da s pomoèjo sodi?èa zadevo vrne v ponovno odloèanje.

     0 komentarjev

     Dvig minimalne plaèe je povezan z ni?jo stopnjo samomorilnosti

     Slo-Tech - Medtem ko se glede dviga minimalne plaèe mnenja navadno kre?ejo o vplivu na zaposlenost, so raziskovalci z Univerze Emory v Atlanti pogledali, kako vpliva na javno zdravje, in sicer na stopnjo samomorilnosti. Znano je, da je samomor nezanemarljiv vzrok smrti v razvitih dr?avah. V ZDA je samomor 10. najpogostej?i razlog smrti, njegova pogostnost pa v zadnjih 15 letih monotono raste in dosega 14 smrti na 100.000 prebivalcev. V Sloveniji je sicer samomorov relativno gledano skoraj trikrat toliko kot v ZDA.

     Raziskovalci so preverjali, ali ima dvig minimalne plaèe kak?no povezavo s samomori. Upo?tevali so podatke iz vseh 50 ameri?kih zveznih dr?av, saj se o smrtih vodijo natanène statistike, prav tako so podatki o minimalni plaèi enostavno dosegljivi. Ta na zveznem nivoju zna?a 7,25 dolarja na uro, posamezne zvezne dr?ave pa seveda lahko doloèijo tudi vi?je, kar pogosto tudi storijo. Kontrolna skupina so bili zaposleni z visoko?olsko izobrazbo, ki skorajda ne delajo za minimalno plaèo,...

     Preberi veè

     44 komentarjev

     Zbogom, Windows 7

     Microsoft - Sprva se je zdelo, da ta dan ne bo nikoli napoèil, a jutri bo ta ?alostni dan za Windows 7. Vse mine in tako se jutri izteka brezplaèna podpora za Windows 7, s èimer ta zelo priljubljeni operacijski sistem zaèenja romanje na smeti?èe zgodovine. ?isto umrl Windows 7 vseeno ?e ne bo, je pa za domaèe uporabnike to znak, da bo res treba nadgraditi, èe se ne ?elijo izpostavljati nevarnostim nezakrpanih sistemov. Jutri bodo na voljo ?e zadnji popravki (patch Tuesday).

     Microsoft je Windows 7 izdal pred dobrimi desetimi leti (22. oktobra 2009), zato sedaj podporo ukinja. Uporaba bo mo?na ?e naprej, a bomo tvegali, da nas prizadenejo kasneje odkrite in nezakrpane luknje, ranljivosti ali hro?èi. Nadaljevanje prejemanja varnostnih popravkov bo mogoèe v okviru programa Extended Security Updates (ESU). Ta bo trajal tri leta (do 10. januarja 2023), v tem èasu pa bo Microsoft ?e dobavljal kritiène in pomembne popravke. ESU je namenjen podjetjem, ki ?e niso uspela migrirati svojih sistemov na...

     Preberi veè

     19 komentarjev

     Samsung na CESu vnoviè poziral tudi z roboti, eksoskeleti in pametnimi domovi

     Ars Technica - Pri Samsungu so novosti s CESa v svojih komercialno najbolj izpostavljenih linijah, kot so mobilni telefoni in televizorji, zveèine predstavili ?e v dneh pred sejmom, za tiskovno konferenco pa so rezervirali bolj visokoleteèe zamisli, ki si morajo pot iz razvojnih laboratorijev ?ele izboriti. Ponovno smo lahko videli robote in vizije omre?enih domov ter sosesk, toda najbolj razvpita izku?nja je pravzaprav èepela na drugem koncu prizori?èa.

     Predstavitev z nazivom Age of Experience (kraj?i video povzetek) je bila vsebinsko v veè delih podobna lanski, toda s kanec bolje izoblikovanimi in simpatiènimi izdelki. Zvezda veèera je bil okrogli robotek Ballie (?al ne BALL-E), ki ne bo zgolj igraèa, temveè zanj v podjetju upajo, da ga bodo ljudje sprejeli kot ?efa, oziroma nekak?nega koordinatorja pametnega doma. Za teni?ko ?ogico velika naprava v odporni gumijasti oblogi bo prepoznavala èlove?ke postave, ovire in obraze ter znala lastnikom samodejno slediti. Poleg simpatiènega ?golenja in...

     Preberi veè

     4 komentarji

     Nobelova nagrajenka umaknila znanstveni èlanek

     Science Blog - Zgodi se dovolj redko, da tako laiki kakor tudi premnogi znanstveniki menijo, da je umik èlanka poraz, sramota, konec kariere. Od leta 1970 je bilo po objavi umaknjenih (retracted) ?e veè kot 18.000, kar pa ?e vedno predstavlja manj kot promil objavljenih èlankov. Razlogov za umik je veè, segajo pa od resniènih napak prek malomarnosti do prevar. Ko so v Rusiji umaknili veè kot 800 èlankov, so bili razlogi veèinoma akademska nepo?tenost. Ko pa je v zaèetku tega leta èlanek umaknila Frances Arnold, je bil odziv precej bolj prizanesljiv. In ne (samo) zato, ker je predlani dobila Nobelovo nagrado.

     Prva razlika je v tem, da je Arnoldova sama poskrbela, da je bil lanski èlanek umaknjen. Na Twitterju je zapisala, da so odkrili, da rezultati v èlanki niso bili ponovljivi, in se ob tem opravièila, ker svojega dela ni opravila dobro. Ni iskala izgovorov, odkrito je zapisala, da so pri nadaljevanju ?tudije ugotovili, da starih rezultatov ni bilo mo?no ponoviti, prvi in drugi avtor (ki je...

     Preberi veè

     20 komentarjev

     Ko pametne naprave zastarijo na ukaz iz daljave

     Slo-Tech - Ameri?ko podjetje Spectrum je sporoèilo, da bo 5. februarja nehalo podpirati storitev Spectrum Home Security. Spectrum je sicer kabelski operater v lasti Charterja, to storitev pa je pridobil pred ?tirimi leti z zdru?itvijo s Time Warner Cable in Bright House Networks. Kmalu zatem je Spectrum prenehal ogla?evati in ponujati Home Security, ker ta produkt ne sodi v njihovo osnovno dejavnost. Gre namreè za linijo izdelkov za domaèo varnost: kamer, pametnih termostatov, detektorjev gibanja ipd.

     Ko pametnim napravam odre?emo povezavo do mo?ganov, pa nenadoma postanejo zelo neumne. V konkretnem primeru to pomeni, da bodo uporabniki od 5. februarja doma imeli kupe nièvredne elektronike. Vseh teh pametnih kamer, termostatov in ostalih naprav namreè ni mo?no povezati nikamor drugam kakor na Spectrum Home Security, ki bo nehal delovati. Podjetje ne naèrtuje nobenih povraèil denarja. Sicer obljubljajo dobre ponudbe in poceni pakete, ki jih bodo ponudili konkurentje (npr. Ring, Abobe), a to...

     Preberi veè

     32 komentarjev

     Veè kot 50 podpisnikov nad Androidov "bloatware"

     vir: Needpix

     Slo-Tech - Veè kot 50 organizacij in podjetij, med njimi Amnesty International, Privacy International, Digital Rights Foundation, DuckDuckGo in Electronic Frontier Foundation je na vodstvo Alphabeta in izvr?nega direktorja Googla Sundarja Pichaija naslovilo odprto pismo glede prednalo?enega programja na napravah s platformo Android oz. t. i. "bloatwara".

     Tovrstne aplikacije po njihovem mnenju ogro?ajo zasebnost uporabnikov, saj jih ni mogoèe odstraniti, zaradi svojega posebnega statusa v operacijskem sistemu pa tudi niso podvr?ene sicer?njemu re?imu dodeljevanja dovoljenj za zbiranje podatkov ter za dostop do kamere, mikrofona, lokacije in drugih podatkov o uporabniku, brez da bi slednji mogel na to kakorkoli vplivati.

     Zato podpisniki zahtevajo, da Google uporabnikom omogoèi popolno odstranjevanje takih aplikacij, ne le njihov izklop, ki v resnici to ni, saj nekatere tudi potem ?e vedno zbirajo doloèene podatke. Dalje, prednalo?ene aplikacije naj gredo skozi enako mero preverjanja kot...

     Preberi veè

     63 komentarjev

     LG se pri proizvodnji telefonov ?eli vrniti k dobièkonosnosti

     Slo-Tech - Pred dnevi smo pisali, kako je HTC zgrmel s prestola v èrno luknjo, ko sploh ni jasno, ali se bo nekoè pomemben proizvajalec pametnih telefonov sploh ?e pobral. Podoben problem ima LG Electronics, ki je minuli mesec dobil novega izvr?nega direktorja, ki ?e za leto 2021 napoveduje obrat trenda. S pametnimi telefoni naj bi LG ?e leta 2021 ustvarjal dobièek, trdi Kwon Bong-seok.

     Nazadnje je ta oddelek z minimalnim dobièkom posloval pred tremi leti in pol, medtem ko opaznej?ega dobièka ni ?e od leta 2014. In to èeprav LG trenutno prodaja 19 razliènih modelov pametnih telefonov. Leta 2014 pa jih je 44. Zadnja leta se LG vsakokrat prito?uje nad slabo prodajo svojih zastavono?, nato pa vsako leto izda novega, ki mu je zelo podoben. LG G6, G7 in G8 kupcev niso preprièali.

     Celoten LG Electronics sicer ustvarja dobièek. V minulem èetrtletju ga je bilo za okoli 100 milijard vonov (77 milijonov evrov), kar je trikrat manj od prièakovanj analitikov. Da bi privarèevali, so ?e lani preselili...

     Preberi veè

     58 komentarjev

     Uber noèe biti delodajalec, zato spreminja pogoje zaraèunavanja in plaèevanja

     Reuters - Ko je v Kaliforniji z novim letom zaèel veljati zakon, po katerem imajo tudi Uberjevi vozniki ?tevilne pravice kakor redno zaposleni, se je Uber odzval s to?bo zoper zvezno dr?avo. Medtem ko primer ?e ni pri?el pred sodnika, pa so v Uberju zaèeli spreminjati tudi cenovni model. Odslej namreè potniki ne bodo vnaprej vedeli, koliko ji bo neka vo?nja stala.

     Uber je sporoèil, da bo odslej konèna cena izraèunana ?ele po opravljeni vo?nji in ne vnaprej, kot je veljalo doslej. Znesek bo odvisen od dejansko prevo?enih kilometrov in porabljenega èasa. V sporoèilu za javnost Uber ni pozabil posebej poudariti, da so se za spremembo odloèili zaradi nove zakonodaje. V prikazanem primeru je aplikacija za vo?njo z UberX prikazala znesek v razponu 27-36 dolarjev, konèni znesek pa se doloèi naknadno.

     Uber je spremenil tudi izplaèevanje voznikom. Doslej je bil znesek odvisen od razdalje in èasa, a je provizija variirala (logièno, saj so potro?niku zaraèunali vnaprej doloèen znesek, izplaèilo...

     Preberi veè

     34 komentarjev

     Kdo bo kupil domeno .org?

     Slo-Tech - ?e veè kot dva meseca se odvija prava drama na podroèju, ki je obièajno tehnièno dolgoèasno tiho. Pred dvema mesecema je zasebni sklad Ethos Capital napovedal, da bo za dobro milijardo dolarjev odkupil pravice za vrhnjo domeno .org. Ker je to domena, naèeloma namenjena neprofitnim organizacijam (èeprav jo seveda lahko registrira kdorkoli), je na internetu zavr?alo. Zaèele so se internetne peticije in pisma ogorèenja, oglasili so se celo ameri?ki senatorji. Medtem pa sta ICANN, ki skrbi za internetno hrbtenico, in Ethos Capital zatrjevala, da bo domena .org postala ?e zanesljivej?a in uporabnej?a.

     Electronic Frontier Foundation, zagovorniki odprtega interneta in druge organizacije so pozvali Internet Society, ki upravlja Public Interest Registry (PIR), ki trenutno skrbi za domene .org, da prodajo ustavi. Pravijo, da je bila kupèija sklenjena napol skrivoma, predvsem pa brez javne razprave. Na to se je Ethos Capitala odzval z zagotovili, da bo domena ?e vedno ostala simbol...

     Preberi veè

     9 komentarjev

     Prvi rezultati Googlove dra?be iskalnikov

     vir: Android Police

     Slo-Tech - Potem, ko je Google poleti 2018 skupil rekordno, 4,34 milijarde evrov te?ko kazen s strani Evropske komisije zaradi preferiranja lastnega iskalnika na platformi Android, se je podjetje lani zavezalo, da bo konkurenco zagotovilo s pomoèjo iskanja najbolj?ega ponudnika. Dra?ba poteka za vsako dr?avo posebej, ponudniki pa Googlu sporoèijo, koliko so za mesto alternativnega ponudnika pripravljeni plaèati.

     Zdaj so objavili prve rezultate in od prvega marca dalje bodo novi uporabniki Androida v Evropi, natanèneje v dr?avah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) lahko izbirali ponudnika iskanja. Absolutna zmagovalca prve dra?be - te se bodo predvidoma ponavljale vsake ?tiri mesece - sta zasebnostno orientirani DuckDuckGo in relativno neznan kalifornijski ponudnik Info.com, ki se bosta kot mo?nost izbire pojavila v vsaki dr?avi èlanici. Drugi uspe?nej?i ponudniki so ?e PrivacyWall, Ruski Yandex in èe?ki Seznam. ?e pogledamo Slovenijo bodo na?a izbira lahko samo ponudniki DuckDuckGo,...

     Preberi veè

     64 komentarjev

     Alienware Concept UFO je klon Nintendo Switcha z Okni

     Ars Technica - Dell je na CESu 2020 presenetil z roèno konzolo Alienware Concept UFO, ki je v bistvu majhen tablièni raèunalnik z Okni 10. Tudi sprièo neznanega strojnega drobovja pa je vpra?anje, èe se bo zadeva kdajkoli izvila iz preizkusne faze.

     Odpuljene igrièarske naprave so na CESu obièajno rezervirane za Razer, ki je letos med drugim predstavil nov Androidni igrator Kishi in kompakten raèunalnik Tomahawk. Toda znaèko ubrisanosti leta so mu tokrat speljali pri Dellu, oziroma njihovi igrièarski izpostavi Alienware, kjer so predstavili roèno konzolo Concept UFO. Gre za tablièni raèunalnik z 8-palènim zaslonom loèljivosti (verjetno) 1920×1200 in Windowsi 10 ter pol-joypadoma, ki ju je mogoèe pripeti ob bok. Sli?i se presneto podobno Nintendovemu Switchu - in tudi je. V Alienwaru so povsem mirno skopirali tudi dr?alo, s katerim je mogoèe obe igratorski polovici spojiti. Napravo se lahko uporablja kot prenosno konzolo ali pa se jo s kablom pove?e na veèji zaslon. Ker gre praktièno za PC, je...

     Preberi veè

     19 komentarjev

     SpaceX za svoje omre?je preizku?a temne satelite

     Artefakti zaradi satelitov

     Slo-Tech - SpaceX intenzivno gradi svojo konstelacijo satelitov v Zemljini orbiti, s katerimi ?eli ponuditi globalno dostopen internet. Podjetje je zaprosilo za dovoljenje za izstrelitev 30.000 satelitov, trenutno pa jih je v orbiti 180. Zadnjo skupino 60 satelitov so izstrelili v ponedeljek, med katerimi je tudi èrna ovca. Satelit DarkSat je pobarvan s temno barvo, da bi omejili njegov odblesk. Odbijanje sonène svetlobe od satelitov bi lahko motilo astronomska opazovanja, so ?e lani pisali v Nature. SpaceX ni edini, ki gradi veliko konstelacijo satelitov za internet, saj so tu ?e Facebook, Oneweb, Iridium in drugi. Letos bi lahko imeli v orbiti ?e nekaj tisoè tovrstnih satelitov. Trenutno okrog Zemlje kro?i okrog 8000 satelitov.

     SpaceX-ovi sateliti iz skupine Starlinks so dejansko vidni na noènem nebu, in sicer tik po izstrelitvah, ko ?e niso v konènih orbitah. Kasneje so vi?e in so manj moteèi. Tudi orientacija njihovih sonènih panelov je drugaèna, ko so ?e nizko, kar dodatno prispeva k...

     Preberi veè

     12 komentarjev

     Leto 2019 drugo najtoplej?e leto

     Slo-Tech - Na seznam najtoplej?ih let, odkar merimo temperaturo, lahko brez dvoma dodamo tudi minulo leto. Po podatkih evropske organizacije za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus, ki jo podpira Evropska komisija, je bilo leto 2019 drugo najtoplej?e leto. Zaostaja le za letom 2016, pa ?e to ne dosti - pribli?no 0,04 °C. Najtoplej?ih pet let je torej: 2016, 2019, 2017, 2015, 2018. To lahko povemo tudi bolj plastièno: vsa leta po letu 2010 so bila toplej?a od vseh let pred tem (meritve segajo do 1880), zadnjih pet let pa je toplej?ih od katerihkoli drugih let.

     Lanske povpreène globalne temperature so za 0,6 °C presegle povpreèje let 1981-2010. ?tevilni meseci lani so bili absolutni rekorderji, denimo junij in julij. Segrevanje je bilo ?e posebej oèitno v Evropi, Avstraliji, ju?ni Afriki in v polarnih predelih. Leta 2016, ko je bilo najtoplej?e leto v zgodovini meritev, je bil izjemno moèan pojav El Niño, ki je bil lani precej ?ibkej?i. Z upo?tevanjem te razlike je bilo preteklo leto celo...

     Preberi veè

     160 komentarjev

     Sedemnajst let zatem ?e vedno z vami: The Pirate Bay

     Nalo?ene in ?e vedno sejane vsebine. Vir: TPB

     Slo-Tech - Najbolj popularen indeks torrentov bo letos poleti praznoval sedemnajst let delovanja. Burnih let, kar ni presenetljivo za spletno stran, ki se ukvarja z domnevno nezakonitim poèetjem. Prav zato so spletna stran in njeni upravljavci v vsem tem èasu pre?iveli veliko vzponov in padcev, pa tudi policijskih preiskav.

     Ob novem letu je zdaj?nji upravljavec po imenu Winston, ki se sicer ogla?a bolj poredko, objavil nekaj statistik. Lani so uporabniki tako na TPB nalo?ili za 776 terabajtov vsebin. Filmov, serij, programske opreme in drugega. Pri èemer je ?e vedno aktivnih za 405 terabajtov datotek. No, v resnici stran ne gosti podatkov, saj gre za P2P protokol, pri katerem datoteke sejejo uporabniki s svojih naprav.

     V vsej sedemnajstletni zgodovini pa je bilo na stran nalo?enega za 6,7 petabajta (veèinoma) wareza, od katerih je ?e vedno sejalno ?ivih 2,5 petabajta. Winston je ?e izraèunal, da bi s 100 megabitno omre?no povezavo potrebovali pribli?no 19 let, da bi si prenesli vse, na TPB...

     Preberi veè

     32 komentarjev

     Intel na CESu 2020: prepogljivi prenosniki, Tiger Lake in demonstracija grafiène arhitekture Xe

     AnandTech - Intel se je na svoji predstavitvi na lasvega?kem CESu tudi tokrat osredotoèil predvsem na ?irino svoje dejavnosti in bolj splo?ne napovedi, domaèe uporabnike pa zabaval prete?no s supertankimi prenosniki svojih partnerjev. Kljub temu smo videli tudi nekaj zanimivosti, kot so bile be?ne demonstracije grafiène arhitekture Xe in prihodnje generacije mobilnih CPUjev Tiger Lake.

     Pri Intelu zadnja leta zaradi te?av z 10-nanometrskim proizvodnim procesom ne uspejo najavljati in kazati konkretnih novih èipov s tak?no naglico, kot bi si ?eleli, zato so postali mojstri v izvajanju prezentacij, ki so osredi?èene okrog izdelkov, ki jih poèno njihovi partnerji, ter na?tevanju, kje vse lahko v raèunskih centrih vidimo njihove re?itve. Na leto?njem sejmu CES ni bilo niè drugaèe, saj je znaten del tiskovne konference (kraj?i video povzetek) odpadel na obdelavo podatkov v oblaku, umetno inteligenco, samovozne avtomobile in podobno. Tako smo lahko sli?ali, da video kodek SVT-AV1, ki ga razvijajo v...

     Preberi veè

     6 komentarjev

     Ruske znanstvene revije umaknile veè kot 800 spornih èlankov

     Science Blog - Medtem ko veèina raziskovalcev objavlja v mednarodnih znanstvenih revijah, ki so seveda pisane v angle?èini, je v Rusiji ?e vedno zelo priljubljeno objavljanje v ruskih revijah v ru?èini. Zaradi sumov, da so se tam razpasle nepo?tene prakse, je Ruska akademija znanosti (RAN) oblikovala komisijo, ki je preverila objavljanje v ruskih revijah. Rezultat je veè kot 800 umaknjenih èlankov zaradi razliènih primerov akademske nepo?tenosti, kar je najveèji umik èlankov doslej. Neetiènih praks je veè, med njimi so najpogostej?e plagiatorstvo, samoplagiatorstvo (kamor sodi tudi veèkratno objavljanje istih rezultatov) in dodajanje ljudi med avtorje, ki z raziskavami ali èlanki niso imeli niè skupnega.

     Akademija je od 541 revij (v Rusiji jih je veè kot 6000) zahtevala umik 2528 èlankov. Terjali so tudi podrobne informacije o okoli?èinah objave nekaterih èlankov, na koncu pa je bilo 869 èlankov iz 263 revij umaknjenih. To odloèitev sprejme uredni?ki odbor, kadar obstojijo razlogi za utemeljen...

     Preberi veè

     4 komentarji

     FBI in sodi?èe spet ?elita Applovo pomoè pri odklepu iPhona

     vir: NBC
     Ars Technica - Ameri?ko to?ilstvo, policija in obve?èevalne slu?be niso nikoli skrivali, da jim je Applovo ?ifriranje podatkov na iPhonu hud trn v peti. Ne razpolagajo namreè z naèinom za razbitje ?ifer za odklep telefona, ker je Apple ?ifriranje izvedel pravilno in brez (znanih) stranskih vrat. Zato bi seveda spet radi Applovo pomoè v obliki stranskih vrat (backdoor) za odklep telefona.

     Tako kot pred ?tirimi leti se je FBI spet zna?el v godlji, saj imajo v rokah telefon (oz. tokrat celo dva telefona) od znanega terorista, ne morejo pa priti do podatkov na njem. Gre za dva iPhona od Mohammeda Saeed Alshamranija, Savdijskega vojaka, storilca strelskega pohoda na ameri?ki voja?ki bazi v Floridi prej?nji mesec. Oba telefona sta seveda zaklenjena in ?ifrirana, enega od njiju pa je Alshramrani pred svojo smrtjo tekom strelskega obraèuna s policijo ?e po?kodoval, tako da je je vanj ustrelil. FBI si seveda zelo ?eli dostopa do podatkov na obeh telefonih, ker bi lahko osvetlila njegove motive oziroma...

     Preberi veè

     46 komentarjev

     AMD na CESu 2020: Radeoni RX 5600, mobilni Ryzeni 4000 in 64-jedrni Threadripper

     AnandTech - AMD je leto?nji sejem CES izkoristil za veè najav ?irom svojega spektra èipov. Pokazal je nove grafiène kartice Radeon RX 5600 za srednji del trga, prenosnim raèunalnikom namenjene procesorje Ryzen 4000U in H, pa konèno pokazal ?e dolgo prièakovano 64-jedrno po?ast, Threadripperja 3990X.

     Trenutni repertoar grafiènih kartic Radeon ima na zgornjem srednjem koncu RXe 5700 (XT), spodaj pa RXe 5500 XT, medtem ko pri izdelkih v okolici tristotih evrov zeva velika luknja. Zapolniti jo nameravajo z Radeonom RX 5600 XT, ki dospe 21. tega meseca in je v veè pogledih zanimiva kartica. ?ip je zgrajen na Naviju 10, kakr?en tiktaka v 5700tkah, seveda pa je rahlo okle?èen. In?enirji pa se tokrat niso dotikali raèunskih enot, saj ima enako ?tevilo senèilnikov kot moènej?i bratje. Prihranki namesto tega pridejo pri frekvencah in pomnilni?kem delu. 5600 XT ima okrog 15% ni?ji takt in pa 192-bitno vodilo namesto 256-bitnega, s tem pa tudi zgolj 6 GB pomnilnika, ki je obenem nekaj poèasnej?i (12 Gbps...

     Preberi veè

     22 komentarjev

     Sony na CESu osupnil ... s prototipom svojega vozila. In ne, preseneèenj ?e ni konec.

     Slo-Tech - Sony Vision-S je seveda elektrièno vozilo, za sedaj le v fazi koncepta, a kljub temu precej?nje preseneèenje na leto?njem CESu s strani multinacionalke, ki je znana predvsem po strojni opremi in vsebinah s podroèja zabave. Poganjal ga bo pogonski sklop, ki ga je razvilo tudi v Sloveniji poznano avtomobilsko podjetje Magna, nekaj drugih delov pa prihaja tudi od Boscha in Blackberryja.

     Vozilo bo znotraj in zunaj opremljeno s 33 tipali, znotraj pa tudi s 360 stopinjskim zvoènim sistemom in tremi zasloni, enim na armaturi, druga dva, namenjena zadnjim potnikom, pa v naslonjalih prednjih sede?ev. Kaj veè - denimo o morebitni serijski proizvodnji - ni znanega, saj predstavniki Sonyja na novinarska vpra?anja niso bili preveè gostobesedni. Navrgli so le, da ?elijo prispevati k prihodnosti èlovekove mobilnosti, kar sicer vneto poène njihov oddelek za optièna tipala, ki vlaga v tehnologije, kljuène za samodejna vozila. Sem sodi lidar, pa tipala, ki pri osvetljevanju z LED svetili izbolj?ajo...

     Preberi veè

     22 komentarjev